home about services news contact

VÍTAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE

Na týchto stránkach budeme pravidelne informovať
o všetkom čo súvisí s činnosťou bytového družstva v Bardejove.Hlásenie poruch
Pondelok - Štvrtok:
7 30 - 16 00 :             486 86 27
16 00 - 7 30 :          0908-864 363

Piatok:
30 - 13 30 :              486 86 27
od  13 30  :             0908-864 363

Sobota,Nedeľa   0908-864 363Zmluva o výkone správy 2019

DOMOVÝ PORIADOK
Nový domový poriadok platný od 12.6.2013
Viac informácii...

Vážení vlastníci, nájomcovia 

družstevných bytov,


príjemné prežitie vianočných  sviatkov

 a  v nastávajúcom 

roku 2020 

Vám a Vašim blízkym   pevné   zdravie,  šťastie, 

pracovnú a rodinnú pohodu želá predseda 

predstavenstva, predstavenstvo,  kontrolná 

komisia  a zamestnanci OSBD Bardejov.

 

§  Zároveň   Vám podávame  informáciu o zabezpečení služieb počas vianočných a novoročných sviatkov.

       Havarijná služba je počas  sviatkov 

zabezpečená zamestnancami údržby                                  

tel. č.    0908  864  363  

 

 
Oznamujeme Vám,  že počas vianočných  a novoročných  sviatkov
v dňoch
 od  23.12. 2019 – 6.01. 2020

budú   zamestnanci   OSBD  

čerpať dovolenku.

 

§  Súčasne Vás  prosíme, aby ste  akékoľvek svoje platby   za služby spojené s bývaním  zabezpečovali  prostredníctvom bankových subjektov,   alebo  prostredníctvom  Slovenskej  pošty.

 JUDr. Ján Lenárt

Predseda predstavenstva

OSBD   BARDEJOV

 


Harmonogram poskytovania veľkoobjemových kontajnerov
Viac informácii...

Novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Dňa 13. septembra  2018 NR SR schválila poslanecký návrh zákona, ktorý s účinnosťou od  1.11.2018 novelizuje zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov  a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.  
Novela bola uverejnená v Zbierke zákonov dňa 11.10.2018 pod číslom 283/2018 Z. z. 

Viac informácii...

OZNAM

V zmysle Zákona NR SR č. 394/2012 z.z. o obmedzení platieb v hotovosti na základe zmluvného právneho vzťahu

 VÁM OZNAMUJEME, ŽE HOTOVOSTNÉ PLATBY

  UŽ NIE JE MOŽNÉ PRIJÍMAŤ DO POKLADNE OSBD.

V súvislosti s týmto obmedzením Vás žiadame o realizáciu platieb bezhotovostným spôsobom, alebo priamym vkladom na bankový účet OSBD


v Slovenskej sporiteľni č. účtu:

045 005 0945 / 0900

vo forme IBAN:

SK30 0900 000 000 045 005 0945

 K platbe je nutné uviesť Váš   variabilný symbol   z dôvodu správneho priradenia platby.

 Variabilný symbol    máte uvedený na predpise mesačných zálohových platieb vľavo hore.

 Ďakujeme za pochopenie                                            JUDr. Ján Lenárt

predseda predstavenstva

                                                        OSBD Bardejov


Uznesenie predstavensta OSBD Bardejov

Predstavenstvo OSBD ukladá povinnosť nájomcom a vlastníkom bytov udržiavať technický stav a zariadenie bytu tak, aby nedošlo k nepredvídaným škodám na majetku bytu nájomcu, resp. vlastníka, na majetku ostatných bytov nachádzajúcich sa v bytovom dome a iných častiach bytového domu. V prípade, že k nepredvídanej škode dôjde, nájomca, resp. vlastník bytu zodpovedá a hradí všetky vzniknuté nepredvídané škody a náklady spojené so vzniknutou škodou bytov a bytového domu.

Byt, ktorý je v užívaní nájomcu, resp. vlastníka by mal byť chránený aj poistnou zmluvou prislúchajúcou k predmetnému bytu nájomcu, resp. vlastníka.

Upozornenie na podomových predajcov

POZOR!!!
   V poslednom čase sa množia prípady pohybu podozrivých osôb, ktorí sa predstavujú ako zástupcovia poverení OSBD na rôzné činnosti. Najčastejtejšie je to ponuka zmeny dodávateľa plynu alebo el.energie, rôzny podomoví predajcovia, alebo dokonca odpočtári elektriny,vody alebo plynu.  Dôrazne upozorňujeme obyvateľov, aby v žiadnom prípade takýmto osobam nič neplatili a aby ich nepúšťali do bytu. Odpočtári OSBD  robia odpočty v polroku (iba tepla voda) a na konci roka a ste o nich vopred informovaní . Odpočtári sú riadne označení a majú poverenie na vykonávanie odpočtov. Ich totožnosť je možné overiť aj na tel.čísle OSBD 4868625. 

OSBD Bardejov
Ťačevska 1660, 085 01 Bardejov
tel: 054-4868621
Domov | Fond opráv | Služby | Info | Kontakt