home about services news contact

VÍTAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE

Na týchto stránkach budeme pravidelne informovať
o všetkom čo súvisí s činnosťou bytového družstva v Bardejove.Hlásenie poruch
Pondelok - Štvrtok:
7 30 - 16 00 :             486 86 27
16 00 - 7 30 :          0908-864 363

Piatok:
30 - 13 30 :              486 86 27
od  13 30  :             0908-864 363

Sobota,Nedeľa   0908-864 363Stop podvodníkom

DOMOVÝ PORIADOK
Nový domový poriadok platný od 12.6.2013
Viac informácii...Dovolenka


O Z N A M                                                                                          

Oznamujeme vlastníkom a nájomcom bytov,  že v dňoch

 

od  27.07.2020  –  7.08.2020

 

budú  zamestnanci OSBD Bardejov 

čerpať dovolenku.

V prípade  havarijného stavu  je zabezpečená

havarijná služba na tel. č.: 0908  864  363

 

      JUDr. Ján Lenárt  v.r.

predseda predstavenstva

                OSBD Bardejov

                                      


Vyúčtovanie skutočných nákladov za rok 2019

                Žiadame zástupcov vlastníkov bytov, predsedov samospráv, aby sa  v dňoch od  26.5.2020  do  27.5.2020 v čase od 8.00 hod do 15.00 hod dostavili na OSBD Bardejov  /chodba 2. poschodie /  za účelom prevzatia vyúčtovania skutočných nákladov za rok 2019 a následne ho odovzdali nájomcom a vlastníkom bytov vo Vašom bytovom dome. Vyúčtovanie skutočných nákladov za rok 2019 je potrebné odovzdať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a za dodržania bezpečnostných a hygienických podmienok v nepoškodenej zalepenej obálke  do 31.5.2020.

                Vlastníci a nájomcovia bytov svojím podpisom potvrdia prevzatie vyúčtovania na prezenčnej listine, ktorú obdržíte spolu s vyúčtovaním skutočných nákladov za rok 2019. Spolu s vyúčtovaním skutočných nákladov za rok 2019 budú odovzdané aj zmluvy o výkone správy pre bytové domy, v ktorých bola zmluva schválená na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Prevzatie zmluvy vlastníci potvrdia podpisom na prezenčnej listine.              

                Podpísané prezenčné listiny je potrebné vrátiť do 5.6.2020 na OSBD Bardejov  kancelária č.  2  – Bc. Vasiliaková Katarína.

                                           JUDr. Lenárt Ján

                                predseda predstavenstva OSBD


Harmonogram poskytovania veľkoobjemových kontajnerov

Dobrý deň,

Na základe oznámenia od prevádzkovateľa skládky Mesto Bardejov presúva zatiaľ na  neurčito „Harmonogram poskytovania veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemných odpadov pre občanov mesta Bardejov“.

V tejto súvislosti Vás žiadame o nezverejňovanie požadovaného oznamu s „Harmonogramom poskytovania veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemných odpadov pre občanov mesta Bardejov“.

 

Ďakujeme za porozumenie.

Milan Klimek
Mesto Bardejov

MsÚ v Bardejove - odd.životného prostredia
Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
tel. 054/4862 146
email: milan.klimek@bardejov.sk
web: www.bardejov.skOpatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu.

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomníci družstevných bytov, členovia družstva,

snažíme sa zamedziť šíreniu ochorenia s označením COVID 19, ktoré spôsobuje nový koronavírus a tým chránime plynulosť činnosti nášho družstva.

Na základe rozhodnutia vedenia OSBD Bardejov zo dňa 11.3.2020 v dôsledku zamedzenia šírenia koronavírusu  v záujme ochrany vlastného zdravia boli prijaté preventívne opatrenia a odporúčania.

Z tohto dôvodu

·         od 11.3.2020 OSBD Bardejov obmedzuje osobné vybavovanie požiadaviek klientov,

·        Svoje požiadavky budete môcť vybaviť na tel.číslach zverejnených na web stránke OSBD Bardejov v časti kontakt alebo na čísle havarijnej služby 0908 864 363

·         Požiadavky vlastníkov a klientov budú riešené a realizované aj formou e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo poštovou zásielkou,

·         od 11.3.2020 OSBD Bardejov ruší zvolávanie schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch,

·         požiadavky na schválenie vlastníkmi v domoch bude realizované formou písomného hlasovania v spolupráci so zástupcami vlastníkov bytov.

Tieto preventívne opatrenia budú platiť až do odvolania.

Prosíme Vás, aby ste tieto informácie zdieľali s Vašimi susedmi, spoluvlastníkmi v bytových domoch.

Za porozumenie ďakujeme.

S úctou

JUDr. Ján Lenárt

Predsedá predstavenstva OSBD Bardejov


Výzva k ostražitosti

Vážení vlastníci, nájomcovia bytov.

Správca OSBD Bardejov Vás týmto žiada o maximálnu pozornosť , ohľaduplnosť, všímavosť  pri spoločnom bývaní v panelových domoch.

Tragická udalosť výbuchu ... 

Viac informácii...

Novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Dňa 13. septembra  2018 NR SR schválila poslanecký návrh zákona, ktorý s účinnosťou od  1.11.2018 novelizuje zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov  a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.  
Novela bola uverejnená v Zbierke zákonov dňa 11.10.2018 pod číslom 283/2018 Z. z. 

Viac informácii...

OZNAM

V zmysle Zákona NR SR č. 394/2012 z.z. o obmedzení platieb v hotovosti na základe zmluvného právneho vzťahu

 VÁM OZNAMUJEME, ŽE HOTOVOSTNÉ PLATBY

  UŽ NIE JE MOŽNÉ PRIJÍMAŤ DO POKLADNE OSBD.

V súvislosti s týmto obmedzením Vás žiadame o realizáciu platieb bezhotovostným spôsobom, alebo priamym vkladom na bankový účet OSBD


v Slovenskej sporiteľni č. účtu:

045 005 0945 / 0900

vo forme IBAN:

SK30 0900 000 000 045 005 0945

 K platbe je nutné uviesť Váš   variabilný symbol   z dôvodu správneho priradenia platby.

 Variabilný symbol    máte uvedený na predpise mesačných zálohových platieb vľavo hore.

 Ďakujeme za pochopenie                                            JUDr. Ján Lenárt

predseda predstavenstva

                                                        OSBD Bardejov


Uznesenie predstavensta OSBD Bardejov

Predstavenstvo OSBD ukladá povinnosť nájomcom a vlastníkom bytov udržiavať technický stav a zariadenie bytu tak, aby nedošlo k nepredvídaným škodám na majetku bytu nájomcu, resp. vlastníka, na majetku ostatných bytov nachádzajúcich sa v bytovom dome a iných častiach bytového domu. V prípade, že k nepredvídanej škode dôjde, nájomca, resp. vlastník bytu zodpovedá a hradí všetky vzniknuté nepredvídané škody a náklady spojené so vzniknutou škodou bytov a bytového domu.

Byt, ktorý je v užívaní nájomcu, resp. vlastníka by mal byť chránený aj poistnou zmluvou prislúchajúcou k predmetnému bytu nájomcu, resp. vlastníka.

Upozornenie na podomových predajcov

POZOR!!!
   V poslednom čase sa množia prípady pohybu podozrivých osôb, ktorí sa predstavujú ako zástupcovia poverení OSBD na rôzné činnosti. Najčastejtejšie je to ponuka zmeny dodávateľa plynu alebo el.energie, rôzny podomoví predajcovia, alebo dokonca odpočtári elektriny,vody alebo plynu.  Dôrazne upozorňujeme obyvateľov, aby v žiadnom prípade takýmto osobam nič neplatili a aby ich nepúšťali do bytu. Odpočtári OSBD  robia odpočty v polroku (iba tepla voda) a na konci roka a ste o nich vopred informovaní . Odpočtári sú riadne označení a majú poverenie na vykonávanie odpočtov. Ich totožnosť je možné overiť aj na tel.čísle OSBD 4868625. 

OSBD Bardejov
Ťačevska 1660, 085 01 Bardejov
tel: 054-4868621
Domov | Fond opráv | Služby | Info | Kontakt